Calling to Yeti, 2019

Calling to Yeti is the title of the project and exhibition that took place at the AT Gallery in Poznań in 2019. In a small gallery space, there was projected a mockumentary film entitled The Secrets of Himalaya, which is part of a performative and transdisciplinary project. By invoking the being - Yeti, I am once again trying to define the relationship of modern man to nature as well as his sense of connection with the surrounding "uncivilized" world. It is a story about blurring the boundaries: between fiction and reality, nature and culture, east and west, science and cryptoscience, news and fake news; a story about the collapse of binary oppositions that are not useful for describing the world; after all, it is a story about the path and the creative process that is contained along the way. Considering the most important elements of the project, it could be viewed from two perspectives, one is close to introspection, the other is associated with an anthropological attitude.
In the gallery space, apart from the video, there was sitting also the character of Yeti, or rather Yetica, the same that appears in the movie. "Snow Woman" has her back to the video and viewers, she is present and at the same time uninterested in her surroundings. He is facing the graphic - the inscription in Nepali, placed on the wall. The inscription is an excerpt from a poem by W. Szymborska Notes from a Nonexistent Himalayan Expedition, from the Calling out to Yeti volume.

YouTube The Secrets of Himalaya movie (YouTube)

Shots during art residency at Marpha Foundation, Marpha, Lower Mustang, Nepal.
Performance, text, direction – Sonia Rammer
Shots – Derry Sheehan
Post production – Marcin Ptaszyński

Wołając do Yeti, 2019

Wołając do Yeti to tytuł projektu i wystawy, która odbyła się w Galerii AT w Poznaniu w 2019 r. W niewielkiej przestrzeni galerii został wyświetlony film mockumentalny pt. Tajemnice Himalajów, który jest częścią performatywnego i transdyscyplinarnego projektu. Przywołując postać Yeti, po raz kolejny próbuję określić relację współczesnego człowieka z naturą jak również jego związek z otaczającym nieucywilizowanym światem. Wołając do Yeti oraz Tajemnice Himalajów to historia o zacieraniu granic pomiędzy fikcją i rzeczywistością, naturą i kulturą, wschodem i zachodem, nauką i kryptonauką, newsami i fake newsami, historia o upadku binarnych opozycji, które nie są już przydatne do opisu świata, jednak przede wszystkim jest to historia o drodze i procesie twórczym, który w drodze jest zawarty. Biorąc pod uwagę najważniejsze elementy projektu, może być rozpatrywany z dwóch perspektyw, jedna jest bliska introspekcji, druga wiąże się z podejściem antropologicznym.
W przestrzeni galerii, poza filmem, zasiadła również postać Yeti a właściwie Yeticy, ta sama, która występuje w filmie. Kobieta śniegu odwrócona jest tyłem do wideo i do widzów, jest obecna i jednocześnie niezainteresowana otoczeniem. Zwraca się w stronę grafiki – napisu w języku nepalskim, umieszczonego na ścianie. Napis to fragment wiersza W. Szymborskiej Z nieodbytej wyprawy w Himalaje, z tomu Wołanie do Yeti.

YouTube Film Tajemnice Himalajów (YouTube)

Zdjęcia kręcone w trakcie rezydencji artystycznej w Marpha Foundation, Marpha, Dolny Mustang, Nepal.
Performans, tekst, reżyseria – Sonia Rammer
Zdjęcia – Derry Sheehan
Postprodukcja – Marcin Ptaszyński

Project contents